പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ  മുളത്തൈകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്  വിദ്യാർത്ഥിനി

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ മുളത്തൈകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച് വിദ്യാർത്ഥിനി

മുളത്തൈകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന കർമ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കൊപ്പം ഗവ ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി നൈന ഫെബിൻ സ്കൂളിലേക്ക് മുളത്തൈകൾ കൈമാറുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.