മികച്ച കത്തെഴുത്തുകാരി; ഇവൾ മുളയുടെ തോഴി..!

മികച്ച കത്തെഴുത്തുകാരി; ഇവൾ മുളയുടെ തോഴി..!

ഹരിത കേരളം മിഷ്യന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ അയച്ച കത്തുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ നൈന ഫെബിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുരസ്‌കാരം നൽകുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.