നൈന  ഫെബിൻ  ഒരുവർഷത്തിനകം  നട്ടത്  ആയിരത്തോളം  മുള തൈകൾ

നൈന ഫെബിൻ ഒരുവർഷത്തിനകം നട്ടത് ആയിരത്തോളം മുള തൈകൾ

വീടുകളിൽ മുള തൈകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നൈന ഫെബിൻ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.